ohne Titel I 2016

60 x 40 cm
Bleistift

ohne Titel I 2016

40 x 40 cm
Bleistift, Tusche

ohne Titel I 2016

40 x 40 cm
Bleistift

Skizze I 2016

30 x 40 cm
Tusche, Bleistift

Skizze I 2016

30 x 40 cm
Tusche, Bleistift

Skizze I 2016

30 x 40 cm
Tusche, Bleistift